Тръжна документация за провеждане на процедура по Открит избор на изпълнител/и съгласно ПМС 55/12.03.2007г.